Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję, że MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno przetwarza między innymi dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
d) osób zgłaszających się do mediatora w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez mediatora, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno;
e) osób współpracujących z MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez mediatora;

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gen. B.Ducha 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem można się skontaktować:
1. telefonicznie: (+48) 883365896
2. e-mail: kontakt.ocm@gmail.com

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
3. dane identyfikacji podatkowej;
4. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
Ponadto MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno może przetwarzać inne kategorie danych w zależności od świadczonych na Państwa rzecz usług, a w szczególności od rodzaju prowadzonej sprawy możemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane dotyczące zdrowia, zawód i zatrudnienie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wynagrodzenie, medycyna pracy, stan rodzinny, stan posiadania, sytuacja majątkowa i finansowa.

V. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1. współpracujący z MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno notariusze, prawnicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, urzędy i organy państwowe);
3. biura informacji gospodarczej;
4. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii; płatnicze; księgowo- finansowe; pocztowe oraz kurierskie

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Co do zasady MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno przetwarza dane osobowe zgromadzone przy wykonywaniu zawodu mediatora przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie ww. okresu dane osobowe ulegają usunięciu. W przypadku przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na mediatorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VIII. MAJĄ PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE PRAWA:

1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwo tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; numer PESEL) – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail.

Prawo wniesienia skargi do organu

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt III.2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt III.1 i III.3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z MEDIATOR Malwina Stodolna-Jacyno.