Strona główna » Blog » Jak rozpocząć Mediację

Jak rozpocząć Mediację

Mediacja to proces, który można zapoczątkować na zasadzie umowy o przeprowadzenie mediacji, jest to w tym przypadku mediacja kontraktowa czyli umowna, mediację na wniosek jednej ze stron, która w swoim toku również może się stać mediacją umowną oraz mediację ze skierowania sądu. 

Mediacja kontraktowa, czyli umowna – prowadzona na podstawie umowy pomiędzy osobami uczestniczącymi w mediacji oraz mediatorem. W praktyce obie strony konfliktu są zgodne co do prowadzenia mediacji i zawierają umowę z mediatorem.

Mediacja na wniosek jednej ze stron – czyli co najmniej jedna ze stron chce przeprowadzenia mediacji składając wniosek o jej przeprowadzenie mediatorowi.

Wymogi formalne dotyczące wniosku o przeprowadzenie mediacji określa przepis art. 1837 k.p.c. Wniosek ma zawierać oznaczenie stron, określenie żądania, i przytoczenie okoliczności uzasadniających, podpis składającego wniosek. W przypadku gdy strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dodatkowo dołącza się odpis tej umowy. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji następuje poprzez doręczenie go mediatorowi wraz z dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Skutkuje to wszczęciem mediacji.

Wniosek mogą podpisać także obie strony.

Potwierdzeniem doręczenia może być zwrotne potwierdzenie odbioru rejestrowanej przesyłki, ale także oświadczenie drugiej strony, że otrzymała kopię wniosku.

Zobacz Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Mediacja sądowa na podstawie skierowania sądu dokonanego w toku postępowania (na każdym jego etapie). Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, jednak może to uczynić tylko raz. Aby osobiście skierować sprawę do mediacji, należy wystąpić z wnioskiem do sądu, w którym odbywa się dana sprawa.

Aby zainicjować proces Mediacji pobierz i wypełnij Wniosek o przeprowadzenie mediacji, a następnie prześlij go na nasz adres wraz z dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

Przeczytaj także wpis o tym, czym jest mediacja.